E drejta që mos të jeni i diskriminuar në punë

Të drejtat e tua

 • Ju keni të drejtë të merrni pagat e premtuara ne kohën e duhur.
 • Ekziston një ligj që thot se ju nuk duhettë punoni mëshumëse5orë pa pasur pushim. Ju duhet të pushoni 11 orë në mes qdo dite që ju punoni. Ligji quhet ligji i orarit të punës.
 • Shefi duhet të sigurojë që ju keni një vend pune të shëndetshëm.
 • Ju keni të drejtë tu shmangeni të gjitha llojeve të diskriminimit dhe ngacmimeve.
 • Të gjithë shefat që kanë nënshkruar marrveshje kolektive duhet tu japin juve të drejtat dhe pagën që është vendosur në marrveshje.
 • Shefat nuk kanë të drejtë të huazo-jnë juve të shefat e tjerë apo vende tjera pune pa dëshiren tënde.
 • Ju mundeni të kryeni vetëm punën që ju keni vendosur prej fillimit. Shefi nuk ka të drejtë të kërkojë për shem­bull shërbime seksuale.

Në Suedi është e paligjëshme për shefat të punësojnë persona që nuk kanë leje pune. Gjithashtu është e paligjëshme për persona që nuk kanë leje pune të punojnë. Mirpo nëse ju punoni pa leje pune, prapë keni të drejta. Rregullat e punës duhet gjithmone të ndiqen, edhe nëse ata punësojnë njerëz pa lejeqendrimi.

Në Suedi gjinden shoqata të lira. Kjo don të thot që ju keni të drejt të shkoni në këto shoqata të cilat kanë të drejtë të punojnë lirshëm. Ekszistojnë sindikata që ju mund ti kontaktoni nëse ju i jeni ekspozuar ngacmi­meve, dikriminimit, dhunës apo kërcnimeve për dhunë në vendin e punës, apo keni pyetje rreth të drejtave në vendin e punës.

Falas këshilla, mbështetje dhe informata rreth të drejtave në punë:

 • SAC në Göteburg: 031 – 711 96 08 Adresa: Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg E-mail: goteborgs.ls@sac.se
 • Sindikata për personat pa leje qendrimi: 020 – 160 10 06
 • Qendra e djathtë në Göteburg: 031 – 788 44 60, koha për telefonata të marteve prej orës 13:30 – 16:30. Kohët tjera përgjigjemi ne nëse mundemi. Ju gjithashtu mund të leni mesazh ne telefon.
 • SAC në Stockholm: 08 – 658 62 69, thuaj që ju doni të flisni me dikënd në regjistrin siq është SAC për njerzit pa leje qendrimi.

Të drejtë shkollimi

Nga korriku i vitit 2013 të gjithë fëmijët në Suedi kanë të drjtë të shkojnë në shkollë, edhe fëmijët që nuk kanë leje qendrimi. Deri në këtë kohë të gjithë fëmijët që nuk kanë leje qendrimi nuk kanë të drejtë të shkojnë në shkollë. Në shumë shkolla rektori prapseprap lejonë që edhe fëmi-jët që nuk kanë leje qendrim të shkojnë në shkollë, dhe shkolla nuk e kontakton asnjëher Entin e emigrimit apo policin. Fëmijët që janë azilkërkues apo për ndonjë arsye tjëtër kërkojnë leje qendrimi kanë të drejtë të shkojnë në shkollë.