Ansvarsfördelning mellan myndigheter

För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och kommunerna är det är viktigt att komma ihåg att Migrationsverket inte har något ansvar för personer som fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd (papperslösa). Tidigare asylsökande som håller sig gömda av rädsla för att utvisas omfattas inte av rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Detta anges i § 12. Det innebär att Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för papperslösa i enlighet med den tolkning av socialtjänstlagen som Socialstyrelsen redovisar (Social rapport, 2010). Detta är av betydelse då papperslösa ibland nekas hjälp och stöd på socialtjänsten med motiveringen att de skall vända sig till Migrationsverket.

När det gäller den grupp papperslösa som vistas i Sverige utan att ha varit i asylprocessen, det vill säga de som inte sökt asyl, kan socialtjänsten hänvisa dessa personer till Migrationsverket. Socialtjänsten har dock ett fortsatt ansvar för att säkerställa att personer som befinner sig i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver enligt 2 kap 1 § socialtjänstlagen.