Handläggning av ärenden

Handläggning av ärenden som rör papperslösa skiljer sig mycket åt mellan kommuner och även mellan enskilda socialkontor. Detta beror på att det sällan finns upprättade riktlinjer kring vad papperslösa exempelvis har för rättigheter när de gör en ansökan. Arbete med att upprätta riktlinjer pågår dock för närvarande i flera kommuner, detta för att underlätta handläggning av ärenden, men även för att papperslösa lättare skall kunna veta vilken typ av stöd och insatser som socialtjänsten beviljar. Kortfattat redovisas här information kring hur handläggning ser ut idag inom exempelvis Göteborgs stad i förhållande till olika målgrupper.

Barn och unga

Det finns för närvarande inga generella riktlinjer i Göteborg som i detalj reglerar hanteringen av ärenden som rör papperslösa barn och ungdomar. Detta innebär att handläggning skiljer sig åt mellan olika stadsdelar och socialkontor.

När det gäller handläggning av ansökningar och anmälningar som rör ensamkommande barn och ungdomar under 18 år, så gör stadsjuristen vid Stadsledningskontret i Göteborgs stad för närvarande tolkningen att dessa ärenden handläggas på samma sätt som andra ärenden där barn och unga är i behov av stöd och insatser. Bistånd till ensamkommande skall utgå så länge personen vistas i landet, det handlar bland annat om bistånd i form av placering på institution eller familjehem samt bidrag för andra kostnader så som kläder och annan utrustning. Detta gäller även ensamkommande barn och ungdomar som fått avslag på sin ansökan om upperhållstillstånd hos Migrationsverket.

Barn och ungdomar som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd (ej ensamkommande) skall enligt stadsjuristen hanteras liksom andra barnavårdsärenden, detta gäller särskilt i de fall en anmälan kommit till socialtjänsten om barn som far illa. När det gäller att bevilja insatser i form av placering enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU skall dessa liksom andra ärenden prövas individuellt genom utredning.

Ett beslut om vård enligt LVU av ett asylsökande eller papperslöst barn, hindrar dock inte enligt 21 a § LVU att ett beslut om avvisning eller utvisning verkställs. Detta har även förekommit vid flera tillfällen.

När det gäller ärenden som rör barn och unga är det viktigt att diskutera situationen med kollegor och förste socialsekreterare. Insatser till skydd för barn och unga som far illa bör omfatta alla barn oavsett legal status i landet. I detta fall är det särskilt viktigt att beakta att Sverige ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionens artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Våldsutsatta kvinnor

Den 19 januari 2011 röstade Kommunstyrelsen i Göteborg för en motion om att papperslösa kvinnor ska ha rätt till plats på kvinnojour. Kommunstyrelsen röstade för att följa Social resursnämnds utlåtande som följer: ”Göteborgs Stads ansvar att ge de som vistas i kommunen det stöd de behöver enligt Socialtjänstlagen 2 kap 2 § 1a stycket omfattar också de som vistas här helt tillfälligt”.

Det åligger således kommunen att ge papperslösa våldsutsatta kvinnor i en akut situation insatser i form av exempelvis tillfällig vistelse på kvinnojour eller annat skyddat boende. Papperslösa ska kunna vända sig till socialtjänsten utan att löpa risk att bli avvisade från landet. Kravet på sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 § innebär att socialtjänsten inte kan lämna ut uppgifter till exempelvis polisen eller Migrationsverket om en hjälpsökande papperslös person”.

I Göteborgs kommun har alltså kriscenter för kvinnor skyldighet att ta emot papperslösa kvinnor och ideella kvinnojourer har av Göteborgs kommun rätt att få ekonomisk ersättning om de tar emot en papperslös kvinna.
Trots att beslut fattats av kommunfullmäktige finns ännu inga kommunala riktlinjer eller handlingsplaner för hur detta ska implementeras. Detta leder således till att papperslösa våldsutsatta kvinnor  inte vågar söka den hjälp de är berättigade till.

Socialtjänsten måste utforma strategier för hur en handläggningsprocess av en papperslös kvinna ska gå till samt vilka lagrum som gäller. I de fall kvinnor som är utsatta för våld eller andra former av övergrepp kontaktar socialtjänsten rekommenderas kontakt med stadsjuristen vid Stadsledningskontoret för rådgivning och konsultation.

HBTQ-personer

För närvarande pågår inget aktivt arbete inom Göteborgs stad med att höja kompetensen kring papperslösa HBTQ-personer. Detta är beklagligt med tanke på att kommunen ämnar profilera sig som en HBTQ-vänlig arbetsgivare. Som enskild handläggare är det i nuläget svårt att hitta information i interna dokument som rör handläggning och förhållningssätt i ärenden som rör exempelvis hatbrott eller annan förföljelse som drabbar HBTQ-personer, oavsett legal status. Eftersom såväl sexuell läggning som könsöverskridande identitet eller uttryck utgör grunder för diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är det av stor vikt att handläggare ställer krav på utbildning och redskap att ge stöd och vägledning åt HBTQ-personer, oavsett om de är papperslösa eller ej.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att handläggning inom socialtjänsten som rör papperslösa idag skiljer sig mycket åt mellan kommuner och även stadsdelar. Det råder brist på riktlinjer som tydliggör ansvar och rättigheter för såväl papperslösa som handläggare inom exempelvis socialtjänsten. Lagstiftningen på området är motsägelsefull, vilket ger utrymme år godtyckliga tolkningar av såväl mänskliga rättigheter som sociallagstiftning. Handlingsutrymmet på området är dock på grund av detta förhållandevis stort, vilket innebär möjligheter för enskilda handläggare, såväl som kollegor på en arbetsplats att diskutera papperslösas situation och rättigheter. En sådan diskussion bör även inbegripa en diskussion om den egna yrkesetiken och vad personer som arbetar inom socialt arbete har för ansvar för att uppmärksamma papperslösa utsatta situation i samhället.