Lagstiftning och handläggning

En rad bestämmelser i såväl internationella konventioner som i nationell lagstiftning påverkar socialtjänstens handläggning av ärenden som omfattar papperslösa personer. Det råder i flera avseenden oklarhet kring rådande rättsläge gällande papperslösa. Detta påverkar handläggningen i kommunerna, där riktlinjer, eller en avsaknad av riktlinjer skapar problem för handläggaren i kontakten med den papperslösa klienten. Skillnader i handläggning och bemötande påverkar i förlängningen även klienterna, i detta fall papperslösa, som i stor utsträckning känner osäkerhet kring att kontakta sociala myndigheter. Följande avsnitt syftar till att ge en översikt av det rättsliga läget gällande papperslösa som vistas i Sverige.