Socialtjänstlagen och kommunens ansvar

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen ges det och stöd och den hjälp de är i behov av. Detta regleras i socialtjänstlagen 2 kap 1 § (2001:453). Det är viktigt att komma ihåg att denna formulering ej är knuten till medborgarskap. Socialstyrelsen gör bedömningen att socialtjänsten i enlighet med denna bestämmelse har det yttersta ansvaret även för de personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och fortfarande vistas i Sverige (Social rapport 2010, kapitel 8 s, 272). Justitieombudsmannen har i ett yttrande gjort en tolkning av dessa bestämmelser som baserar sig på ett fall där en papperslös man nekats ekonomiskt bistånd av socialtjänsten (Justitieombudsmannen, årsberättelse 1994/95 s. 272). Justitieombudsmannen gör i yttrandet tolkningen att socialtjänstens ansvar omfattar samtliga personer som vistas i en kommun, då de menar att det varken i lagtexten eller i propositionen som låg till grund för denna (Prop. 1979:80:1) står något om att personer som saknar uppehållstillstånd ej omfattas av bestämmelserna.

Detta innebär exempelvis att personer som är papperslösa har rätt att lämna in en ansökan om bistånd, samt få en individuell prövning av sin sak. Den senaste tiden har det förekommit situationer där papperslösa nekats tid för besök hos socialtjänsten i samband med att de velat göra en ansökan via telefon. Det är viktigt att vara medveten om att socialtjänstlagens bestämmelser omfattar alla personer som vistas i en kommun, även papperslösa.

Det råder för närvarande delade meningar om vad socialtjänstens yttersta ansvar för papperslösa innebär i praktiken. Handläggningen skiljer sig därför åt mellan olika kommuner. Det finns exempel där kommunens socialtjänst beviljat papperslösa personer försörjningsstöd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 §, då bedömningen gjorts att personen inte kunnat tillgodose sina behov på annat sätt (Björngren-Cuadra, Social rapport, 2010). I andra kommuner har en tolkning gjorts där den sökande förväntas tillgodose sina behov genom att återvända till ursprungslandet.

Vissa kommuner har sammanställt riktlinjer som skall underlätta handläggningen på socialtjänsten i ärenden där klienter saknar uppehållstillstånd och håller sig gömda (Social rapport, 2010). Dessa innehåller grundläggande direktiv om hur kommuns tjänstemän skall tillämpa aktuell lagstiftning och fungerar som ett redskap i arbetet. I exempelvis Göteborg saknas sådana riktlinjer, kommunen har dock tillsatt en arbetsgrupp som har som uppgift att ta fram riktlinjer. Anledningen till detta är att handläggare på socialkontor runt om i staden efterfrågar riktlinjer för att skall kunna göra en rättvis bedömning i de fall papperslösa personer exempelvis gör en ansökan om bistånd.