Preporuke I alati

Kontrole identiteta

Za razmišljanje; kada vas zaustave:

 • Prije nego pokažete svoju identifikacijsku ispravu, ako osjećate da to želite uraditi, pitajte policiju na koji se zakonski paragraf oni oslanjaju.
 • Zamolite policiju da objasni zašto i na kojim osnovama su odlučili da kontroliraju Vaš identitet. To stoga jer je dobro, u jednoj eventualnoj prijavi, imati zapisano to prvo objašnjenje od strane policije, za slučaj da oni naknadno promijene svoje podatke. Ako imate vremena/mogućnosti snimite ono što oni kažu na telefon.
 • Uzmite ime policajca i ime odgovornog zapovjednika.

Na kojim osnovama policija ima pravo provoditi kontrolu identiteta osoba?

Kod sumnje u krivično djelo
Prema zakonu o javnom redu zabranjeno je i kažnjivo neplaćanje pristojbe za putovanje. Policija tada ima pravo da identificira neku osobu koja nije platila putnu pristojbu.

Prema zakonu o javnom redu također je zabranjeno da se pribavi pristup u područje unutar ulaznih zapreka u podzemnu željeznicu [tunnelbana], (ako se nalazite u Stockholmu), bez da se može pokazati važeća putnička potvrda. Onaj tko je prekršio zakon o javnom redu i bez važeće putničke potvrde ušao u područje unutar ulaznih zapreka za podzemnu željeznicu dužan je, na poziv prometnog/saobraćajnog službenika, da napusti područje ili prevozno sredstvo prometne tvrtke/saobraćajnog preduzeća.

Policija ili redar smije, prema zakonu o javnom redu, uskratiti ulaz ili udaljiti neku osobu ako ista nije napustila područje prometne tvrtke/saobraćajnog preduzeća nakon što joj je bilo naređeno od strane prometnog/saobraćajnog službenika.

Onaj tko/ko pribavi pristup u područje unutar ulaznih zapreka za podnezmnu željeznicu, a da ne može da pokaže važeću putničku potvrdu može biti suđen na novčanu kaznu, ako teža kazna nije aktualna u krivičnom zakoniku.

Ako za policiju postoji poseban razlog da pretpostavi da se za nekom nepoznatom osobom traga ili da je za njom izdana potjernica
Prema 14. § zakona o policiji, kada policija naiđe na neku nepoznatu osobu i kada postoji poseban razlog da pretpostavi da se za istom traga ili da je je za istom izdana tjeralica i da se uz potporu zakona prlikom pronalaska ista mora lišiti slobode, policija smije privesti osobu na identifikaciju ako ista odbije dati podatke o svom identitetu ili ako postoji razlog da se pretpostavi da su podaci osobe o istoj neispravni.

Komentar: Da netko bude lišen slobode nije aktualno samo u slučajevima krivičnih djela nego također i u onim slučajevima kada se neka osoba putem odluke Migracijskog zavoda ili putem odluke  Policijskih organa vlasti mora pritvoriti. Poseban razlog da se pretpostavi, prema komentaru zakona (koji će se upotrijebiti od strane organa vlasti i sudova kada oni tumače zakon), znači da osoba nema legitimaciju, a da se izgled iste podudara s ličnim opisom neke osobe za kojom je izdana tjeralica.

U Švedskoj ipak ima preko 12 000 osoba na potjernicama zbog toga što nisu napustili Švedsku ni nakon odluke o protjerivanju. Zato je, u principu, policiji nemoguće da ima ”poseban razlog da pretpostavi” da je bilo tko na javnom mjestu na potjernici ili da se izgled osobe podudara s nekim s potjernice.

Ako postoji osnovan razlog za policiju da pretpostavi da neki stranac nema pravo da boravi u Švedskoj ili da inače postoji poseban razlog za kontrolu
Prema 9. poglavlju 9. § zakona o strancima, jedan starnac koji boravi u Švedskoj dužan je, na zahtjev policajca, da preda putovnicu/pasoš ili druge isprave koje pokazuju da isti ima pravo da boravi u Švedskoj.

Kontrola se smije poduzeti jedino ako postoji osnovan razlog da se pretpostavi da stranac nema pravo da se zadržava u zemlji ili ako inače postoji poseban razlog za kontrolu.

Komentar zakona:
Stranac = osoba koja nema švedsko državljanstvo.
Odredba ne znači neku obavezu da se uvijek ima putovnica/pasoš sa sobom tokom boravka u Švedskoj.

Napravi prijavu Pravnom ombudsmanu [JO-anmälan]

Prijavu Pravnom ombudsmanu najlakše ćete napraviti putem jednog obrasca na webstranici Pravnog ombudsmana (www.jo.se/sv/JO-anmalan/). Oni traže osobne podatke prijavitelja koji ne moraju biti isti kao i onog koga se prijava tiče. Može se prijaviti i anomimno ali nije vjerovatno da će se prijava obraditi.

Ovako pravite prijavu:

 1. Napišite na koga je pritužba usmjerena, koji je organ vlasti i/ili službenik za kojeg se smatra da je da je postupio pogrešno:
  Ovdje pišete, na primjer, Policija u Göteborgu, te ime aktualnog policajca, ako ga imate.
 2. Opišite što se dogodilo i kada je to bilo:
  Budite što više možete detaljni u opisu i stavite sve što možete, a što može da bude policijski nedostatak, na primjer, da ste hodali normalnim taktom, na putu da se susretnete sa nekim prijateljem, da ste išli u školu ili na posao itd. Pokušajte dijalog s policijom dobiti što detaljnije: jesu li rekli nešto ponižavajuće, ksenofobično, diskriminirajuće, nešto o osobama s kojima se vi družite ili o području u kojem se nalazite? Važno je da obuhvatite sve budući da policija može da izmjeni svoj izvještaj naknadno.
 3. Na koi je način, prema vašem mišljenju, organ vlasti/službenik pogrešno postupio? Na pitanje možete odgovoriti ovako:
  Prema zakonu o strancima zahtjeva se da policija ima osnovan razlog da pretpostavi da jedan staranac nema pravo da boravi u Švedskoj ili ako inače postaji poseban povod za kontrolu da bi se  identifikacijska isprava mogla da zatraži. Isto tako u pripremnim radovima zakona o strancima jasno stoji da policiji ne smije jedino okolnosti da neka osoba ima izgled koji se shvaća kao stranodržavni ne može dati dovoljan razlog da se dotična osoba zaustavi na ulici i započne kontrolu stranca”. I propis Vrhovne policijske uprave (RPSFS 2011:4 FAP 273-1), također navodi da se unutarnja kontrola staranaca ne smije provoditi jedino na temelju toga da neka osoba ima izgled koji se shvaća kao stranodržavni ili na osnovu njegova ili njezina jezika ili imena.Smatram da je policija postupila pogrešno i u suprotnosti s odredbom zakona o strancima i sa svojim vlastitim propisima o takozvanoj unutarnjoj kontroli stranaca. Smatram to na osnovu toga što je policija koja me zaustavila (ili osobu za koju podnosite prijavu), i tražila moju/njenu identifikacijsku ispravu ID, je mogla to da učini jedino polazeći od … moga izgleda/jezika (navedite diskriminirajuće/proizvoljne razloge).Nije postojao osnovan razlog ili razlog da se pretpostavi da ja/on nisam imao pravo da boravim u ovoj zemlji, i nije također postojao poseban razlog za kontrolu. Ovo je bio slučaj etničkog profiliranja što je diskriminirajuće i suprotno zakonu. Ja/mi želimo da Pravni ombudsman, JO, istraži da li policija u ovom pojedinačnom slučaju, i generalno pod ovim unutarnjim kontrolama stranaca, ispunjava rekvizit za osnovani razlog. Ja smatram da Pravni ombudsman, JO, treba istražiti da li su one metode koje policija koristi unutar okvira za takozvanu unutarnju graničnu kontrolu u skladu sa zakonom, u mom slučaju i u drugim sličnim slučajevima. Oko ovoga vlada jedna velika nesigurnost – različiti policajci zakon tumače na različite načine i u medijima se izjašnjavaju proturiječno. Razjašnjenje je potrebno i za policijske upravne organe i za javnost.

Kontaktirajte Revajouren (revajouren@gmail.com ), ako želite više informacija o tome što je na snazi oko ovlasti policije kad radi kontrole identiteta te koje vi mogućnosti imate da idete dalje ako budete izloženi nekoj kontroli bez jasnog povoda!