Rätt till en rättvis asylprocess

Dina rättigheter

 • Du har rätt att söka asyl.
 • Du har rätt till asyl om du har giltiga asylskäl.
 • Du har rätt att önska kön på tolk, handläggare och advokat/jurist.
 • Du har rätt till egna möten med din advokat/jurist och med Migrationsverket.

Enligt Utlänningslagen 4 Kap. 1 § lag är en flykting ”en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, politisk eller religiös uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av sitt hemlands skydd. Som flykting anses även en utlänning som är statslös av samma skäl som ovan och befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan, eller på grund av sin rädsla inte vill återvända dit.”

I praktiken följs lagen väldigt dåligt. Detta beror på att de på Migrationsverket har en mycket dålig kunskap om vilka regler som gäller, och för att de har fördomar och dålig förståelse för hur olika maktordningar samverkar. Det finns ibland en ovilja och/eller tidsbrist till att sätta sig in i de speciella skäl till flykt som du som kvinna och/eller hbtq-person kan ha.

För att få asyl kräver Migrationsverket att du kan bevisa att du har varit utsatt för förföljse eller våld, och att du kan bevisa att du riskerar att utättas för våld igen om du återvänder. Men även personer med en stark bevisning får ändå ofta avslag på sin ansökan om asyl.

Söka asyl på nytt:

4 år efter du fått avslag på din asylansökan kan du söka asyl igen. Då börjar en ny asylprocess som är likadan som den första. Men; den första ansökan kan påverka den nya asylansökan eftersom Migrationsverket kommer undra om du fortfarande söker asyl med samma skäl eller om det handlar om helt nya skäl. I praktiken blir det ofta så att Migrationsverket tar fram de gamla skälen och den nya asylansökan blir de gamla och nya skälen tillsammans.

För dig som levt som papperslös och aldrig varit i kontakt med Migrationsverket:

Om du aldrig har sökt asyl men har skyddsbehov har du alltid rätt att få dina asylskäl prövade i Sverige. Då gäller samma sak för dig som för de som kommer till Sverige och direkt söker asyl. Om du har haft tillstånd (till exempel arbetstillstånd eller turistvisum) och fått utvisningsbeslut och sedan lever papperslös, så är däremot processen lite annorlunda för att komma in i asylprocessen. Ring Rådgivningsbyrån: 0200-880066 (kostnadsfritt) för att få veta mer.

Att tänka på:

 • Risk för förföljelse på grund av att du är kvinna och/eller hbtq-person kan leda till att du får flyktingstatus. Du kan vara förföljd av både staten (till exempel polis, militär eller myndigheter) och/eller förföljd av din make/partner, familj eller andra enskilda personer.
 • Om du har flytt på grund av att du är förföljd, av staten eller individer, för att du är homosexuell, bisexuell eller transperson har du rätt till asyl.
 • Förföljelse på grund av politisk uppfattning kan leda till att du får flyktingstatus. Politik handlar inte bara om partipolitisk aktivitet. Det handlar till exempel också om att ha åsikter om och eventuellt bryta mot och utmana statens, samhällets eller familjens syn på kön och sexualitet.
 • Försök att på en gång berätta så detaljerat som möjligt för din advokat/jurist och
 • Migrationsverket om alla asylskäl, d.v.s. om alla dina problem i hemlandet. Även om det handlar om smärtsamma erfarenheter av och rädslor för våld, dödshot och misshandel av poliser eller av din make/partner, eller din släkt.
 • Försök få fram bevis som kan styrka din rädsla, t.ex. intyg från hemlandet, hotbrev, läkarintyg, vittnen, fotografier m.m.
 • Berätta alltid för ditt advokat/jurist och Migrationsverket om din situation förändras, t.ex. om det händer nya saker i ditt liv som gör att din rädsla för utvisning ökar.
 • Se till att du har kopior på alla handlingar som rör din asylprocess.
 • Om du kommit till Sverige på grund av anknytning till en svensk make/partner men förhållandet har tagit slut finns det en liten möjlighet att få fortsatt  uppehållstillstånd. Om du har hunnit få särskild anknytning till Sverige, om relationen slutat på grund av att du eller dina barn har utsatts för våld eller om det finns andra starka skäl kan du få fortsatt uppehållstillstånd. Detta gäller även män som lever med män och kvinnor som lever med kvinnor.

Gratis råd, stöd & information kring asylfrågor:

 • Rådgivningsbyrån 0200-880066 (kostnadsfritt)
 • Amnesty International 08-7290200
 • Farr – Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd 023-132 45